Pure Land Buddhist Fellowship Center
Liên Hữu Tịnh Độ
  1455 County Road 137 / Hutto, Texas 78634
Tel: ( 512) 846 - 2348 & ( 512 ) 955- 4800
Email: lienhuutinhdo@yahoo.com & Website: http://lienhuutinhdo.org
 

THÔNG BÁO
Thông Báo Vé Số

Vé số Công đức xây dựng chánh điện Đạo
Tràng Liên Hữu Tịnh Độ phát hành tại Austin
ngày 12 tháng 8, 2017 và vé số in lần thứ hai sẽ
được xổ vào Chủ nhật 22 tháng 10, 2017 trong
buổi tiệc chay tại nhà hàng Kim Sơn.

10603 Bellaire Blvd
Houston, TX 77072

 • Thông Báo
  Đạo Tràng Liên Hữu Tịnh Độ
  Long Trọng Thông Báo:

  Thư Mời Đại Lễ Vu Lan 2017


      

  Tiệc Chay 2017

      

  Trường Việt Ngữ Hương Sen
  Thời gian dự kiến khai giảng lớp học vào đầu tháng 9 năm 2013


       Đạo Tràng Liên Hữu Tịnh Độ.
  Kính nguyện Chư Tôn Đức Tăng Ni lợi sanh đa hạnh.
  Chúc nguyện Chư Phật tử đa sở như cầu.
  Và chúc nguyện thế giới nhân loại được an bình.