Pure Land Buddhist Fellowship Center
Liên Hữu Tịnh Độ
  1455 County Road 137 / Hutto, Texas 78634
Tel: ( 512) 846 - 2348 & ( 512 ) 955- 4800
Email: lienhuutinhdo@yahoo.com & Website: http://lienhuutinhdo.org
 

Đại Nguyện Của Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
 
Đại Nguyện Của Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát có lời đại nguyện rằng:

1. Công đức tôi cúng dường Phật Tăng và những hạnh nghiệp tu tập thanh tịnh của tôi, nay xin hồi hướng về đạo Vô thượng Bồ đề, nguyện trải hằng sa kiếp tu hạnh Bồ Tát, được hóa độ chúng sanh, chứ tôi chẳng vì lợi ích một mình mà cầu mau chứng đạo quả .

2. Tôi nguyện hóa độ hết thảy mọi loài chúng sanh ở các thế giới trong mười phương đều phát tâm cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, giữ gì tâm Bồ đề cho bền chắc, và khuyến hóa theo môn Lục độ

3. Tôi nguyện giáo hóa vô số chúng sanh ở các thế giới đều được thành Phật thuyết pháp trước tôi và trong khi thuyết pháp, làm sao cho tôi đều xem thấy tất cả .

4. Tôi nguyện trong khi tu Bồ Tát đạo, làm được vô lượng việc Phật, và sanh ra đời nào cũng tu theo đạo ấy cả .

5. Bao nhiêu chúng sanh của tôi dạy dỗ đều được thanh tịnh, như các người đã có tu phép thiền định ở cõi Phạm Thiên, tâm ý không còn điên đảo. Nếu được các kẻ chúng sanh như vậy sanh về cõi tôi, thì khi ấy tôi mới thành đạo .

 

6. Tôi nguyện đem các món hạnh nguyện mà cầu được cõi Phật trang nghiêm và nguyện hết các cõi Phật đều hiệp chung lại thành một thế giới của tôi .

Đường giới hạn xung quanh trong cõi ấy đều dùng những chất : vàng bạc, ngọc lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu và mã não, mà xây đắp cho cao lên đến cõi Phạm Thiên, còn mặt đất thì toàn là ngọc lưu ly tất cả .

Trong cõi ấy không có các món đất cát buị bặm, chông gai, dơ dáy và không có những sự cảmxúc thô ác và xấu xa, cũng không có những người đàn bà và tên hiệu của người đàn bà .
Hết thảy chúng sanh đều hóa sanh, chớ khôg phải bào thai trong bụng mẹ như các cõi khác và hằng tu tập các pháp thiền định, vui đẹp tự nhiên, chớ không cần phải ăn uống những đồ vật chất .

7. Trong cõi tôi không có người Tiểu thừa, Thanh văn và Duyên giác. Tất cả đều là các bậc Bồ Tát căn tánh cao thượng, tâm trí sáng suốt, người nào cũng đã xa lìa mọi sự tham lam, hờn giận, ngu si, và đã tu được các môn phạm hạnh cả .

8. Trong khi chúng sanh sanh về cõi tôi, thì tự nhiên đủ tướng mạo Tỳ Kheo, đều có cạo tóc và đắp y một cách chỉnh đốn cả .

9. Chúng sanh trong cõi tôi muốn ăn, thì tự nhiên có bình bát thất bảo cầm ở nơi tay và đủ các món đồ ăn ngon đẹp đầy bát. Khi ấy lại nghĩ rằng : Chúng ta chớ nên dùng những đồ này, nguyện đem bố thí, trước hết dâng cúng cho các Đức Phật, Bồ Tát, Thanh văn và Duyên giác, sau nữa thì chúng sanh nghèo hèn và các loài Ngạ quỉ đói khát đều dùng no đủ. Còn phần chúng đẹp, tức là món ăn .

10. Mọi người suy nghĩ như vậy,l iền được pháp Tam muội, gọi là “Bất khả tư nghị hạnh”. Có sức thần thông dạo đi tự tại, không có sự gì ngăn ngại tất cả. Độ trong giây phút, mọi người được dạo khắp các thế giới mà cúng dường Phật, bố thí và diễn thuyết các Pháp cho chúng sanh nghe rồi trở về nước thì vừa đúng bữa ăn.

11. Tôi nguyện trong thế giới của tôi không có tám món chướng nạn và các sự khổ não, cũng không có những người phá hư giới luật .

12. Tôi nguyện trong thế giới ấy có nhiều món châu báu rất lạ lùng và không cần gì phải dùng đến ánh sáng của mặt trời và mặt trăng. Các vì Bồ Tát tự nhiên xung quanh thân thể có hào quang sáng chói soi khắp các nơi, thường chiếu luôn không có ngày đêm, chỉ xem lúc nào hoa nở thì cho là ban ngày, lúc nào hoa xếp lại cho là ban đêm mà thôi. Còn khí hậu thường điều hòa , không nóng quá và không lạnh quá.

13. Nếu có vị Bồ Tát nào bổ xứ làm Phật các cõi khác, thì trước hết ở nơi cõi tôi, rồi đến cung trời Đâu suất, sau mới giáng sanh đến cõi ấy .

14. Tôi nguyện hóa độ chúng sanh đều thành Phật hết rồi, tôi mới hiện lên hư không mà nhập diệt .

15. Trong lúc tôi nhập diệt thì có nhiều món âm nhạc tự nhiên kêu vang đủ pháp mầu nhiệm và các vị Bồ Tát nghe đều tỏ được các lẽ huyền diệu .

16. Thưa Đức Thế Tôn ! Tôi nguyên khi làm Bồ Tát mà dạo trong các cõi Phật, xem thấy những thức trang nghiêm những châu báu, những hình trạng, những xứ sở, và những hạnh nguyện của Chư Phật, thì tôi đều cầu được thành tựu tất cả .

17. Tôi nguyện các vị Đẳng giác Bồ Tát ở trong cõi tôi mà đợi đến thời kỳ sẽ bổ xứ làm Phật chứ không thọ sanh các cõi nào khác nữa. Nếu có vị nào muốn đến cõi khác thành Phật mà hóa độ chúng sanh, thì tùy theo ý nguyện .

18. Thưa Đức Thế Tôn ! Trong khi tôi tu đạo Bồ Tát , nguyện được cõi Phật rất tốt đẹp nhiệm mầu. Các vị Bồ Tát phát Bồ đề tâm, tu Bồ Tát hạnh, mà được bổ xứ thành Phật, đều sanh về trong cõi tôi cả .

19. Thưa Đức Thế Tôn ! Tôi nguyện được như vậy, tôi mới thành Phật, và nguyện ngồi khoanh chân trên tọa Kim cang ở dưới cây Bồ đề, trong giây lát chứng thành chánh giác.

20. Khi thành Phật rồi, tôi biến hóa Phật và các vị Bồ Tát, nhiều như số cát sông Hằng, được dạo các thế giới mà hóa độ chúng sanh, giảng dạy các phép nhiệm mầu và khiến cho hết thảy nghe pháp rồi đều phát Bồ đề tâm, cho đến khi thành đạo cũng không đổi dời tâm trí .

21. Khi tôi thành Phật rồi, chúng sanh ở trong các cõi nếu thấy được tướng tốt của tôi, hằng in nhớ trong tâm luôn luôn, cho đến khi thành đạo cũng không quên

22. Tôi nguyện chúng sanh trong cõi tôi, người nào cũng đủ căn thân toàn vẹn, không thiếu món gì. Nếu các vị Bồ Tát muốn xem thấy tướng tôi, hoặc nằm, hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc đi, thì đều thấy được cả. Khi thấy rồi, liền phát Bồ đề tâm, và lại trong lúc thấy tôi, những sự hoài nghi về đạo pháp tự nhiên hiểu biết được cả, không cần phải đợi tôi giải quyết nữa .

23. Tôi nguyện khi tôi thành Phật rồi, thì tôi được thọ mạng vô cùng vô tận, không kể xiết. Còn các vị Bồ Tát trong cõi tôi cũng được sống lâu như

24. Trong lúc tôi thành Phật , có vô số Bồ Tát đủ tướng mạo Tỳ Kheo, người nào cũng cạo đầu đắp y, cho đến khi nhập Niết bàn thì những tóc không khi nào để mọc dài, và những y cũng không khi nào đổi bận như đồ người thế tục .

Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

vdh

 
  << Back   Next >>
 • Thông Báo
  Đạo Tràng Liên Hữu Tịnh Độ
  Long Trọng Thông Báo:

  Thư Mời Đại Lễ Vu Lan 2017


      

  Tiệc Chay 2017

      

  Trường Việt Ngữ Hương Sen
  Thời gian dự kiến khai giảng lớp học vào đầu tháng 9 năm 2013


       Đạo Tràng Liên Hữu Tịnh Độ.
  Kính nguyện Chư Tôn Đức Tăng Ni lợi sanh đa hạnh.
  Chúc nguyện Chư Phật tử đa sở như cầu.
  Và chúc nguyện thế giới nhân loại được an bình.