Pure Land Buddhist Fellowship Center
Liên Hữu Tịnh Độ
  1455 County Road 137 / Hutto, Texas 78634
Tel: ( 512) 846 - 2348 & ( 512 ) 955- 4800
Email: lienhuutinhdo@yahoo.com & Website: http://lienhuutinhdo.org
 

Sám Hối Phát Nguyện
Sám Hối Phát Nguyện
Đệ tử kính lạy.
Đức Phật Thích Ca.
Phật A Di Đà.
Mười phương Chư Phật.
Vô lượng Phật Pháp.
Cùng Thánh Hiền Tăng.
Đệ tử lâu đời, lâu kiếp.
Nghiệp chướng nặng nề.
Tham giận kiêu căng.
Si mê lầm lạc.
Ngày nay nhờ Phật.
Biết sự lỗi lầm.
Thành tâm sám hối.
Thề tránh điều dữ.
Nguyện làm việc lành.
Ngưỡng trông ơn Phật.
Từ Bi gia hộ.
Thân không tật bệnh.
Tâm không phiền não.
Hằng ngày an vui tu tập.
Pháp Phật nhiệm mầu.
Để mau ra khỏi luân hồi.
Minh tâm kiến tánh.
Trí huệ sáng suốt.
Thần thông tự tại.
Đặng cứu độ các bậc tôn trưởng.
Cha Mẹ, anh em.
Thân bằng quyến thuộc.
Cùng tất cả chúng sanh.
Đồng thành Phật đạo.
 • Thông Báo
  Đạo Tràng Liên Hữu Tịnh Độ

  Long Trọng Thông Báo:


  Đại Lể Phật Đản 2017         

  CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG CHIÊM BÁI PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ - NEPAL         

  Trường Việt Ngữ Hương Sen

  Thời gian dự kiến khai giảng lớp học vào đầu tháng 9 năm 2013
         

  Đạo Tràng Liên Hữu Tịnh Độ.
  Kính nguyện Chư Tôn Đức Tăng Ni lợi sanh đa hạnh.
  Chúc nguyện Chư Phật tử đa sở như cầu.
  Và chúc nguyện thế giới nhân loại được an bình.