Pure Land Buddhist Fellowship Center
Liên Hữu Tịnh Độ
  1455 County Road 137 / Hutto, Texas 78634
Tel: ( 512) 846 - 2348 & ( 512 ) 955- 4800
Email: lienhuutinhdo@yahoo.com & Website: http://lienhuutinhdo.org
 

Phật Sự 4
Phật Sự 4
 • Thông Báo
  Đạo Tràng Liên Hữu Tịnh Độ

  Long Trọng Thông Báo:


  Đại Lể Phật Đản 2017         

  CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG CHIÊM BÁI PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ - NEPAL         

  Trường Việt Ngữ Hương Sen

  Thời gian dự kiến khai giảng lớp học vào đầu tháng 9 năm 2013
         

  Đạo Tràng Liên Hữu Tịnh Độ.
  Kính nguyện Chư Tôn Đức Tăng Ni lợi sanh đa hạnh.
  Chúc nguyện Chư Phật tử đa sở như cầu.
  Và chúc nguyện thế giới nhân loại được an bình.