Pure Land Buddhist Fellowship Center
Liên Hữu Tịnh Độ
  1455 County Road 137 / Hutto, Texas 78634
Tel: ( 512) 846 - 2348 & ( 512 ) 955- 4800
Email: lienhuutinhdo@yahoo.com & Website: http://lienhuutinhdo.org
 

Sám Báo Hiếu ( Sám Vu Lan)
Sám Báo Hiếu ( Sám Vu Lan)
Đệ tử chúng con
Vâng lời Phật dạy
Ngày Rằm tháng Bảy
Gặp hội Vu Lan
Phạm vũ huy hoàng
Đột hương đảnh lễ
Mười phương tam thế
Phật, Pháp. Thánh Hiền
Noi gương Đức Mục Kiền Liên
Nguyện làm con thảo
Lòng càng áo não
Nhớ nghĩa thân sinh
Con đến trưởng thành
Mẹ dày gian khổ
Ba năm nhủ bộ
Chín tháng cưu mang
Không ngớt lo toan
Quên ăn bỏ ngủ
Ấm no đầy đủ
Cậy có công cha
Chẳng quản yếu già
Sanh nhai lam lũ
Quyết cùng hoàn vũ
Phất đấu nuôi con
Giáo dục vuông tròn
Đem đường học đạo
Đệ tử ơn sâu chưa báo
Hổ phận kém hèn
Giờ này quỳ trước đài sen
Chí thành cung kính
Đạo tràng thanh tịnh
Tăng bảo trang nghiêm
Hoặc thừa Phật sự
Hoặc hiện tham thiền
Đầy đủ thiện duyên
Dũ lòng lân mẫn
Hộ niệm cho
Bảy kiếp cha mẹ chúng con
Đượm nhuận mưa pháp
Còn tại thế
Thân tâm an ổn
Phát nguyện tu trì
Đã qua đời
Ác đạo xa lìa
Chónh thành Phật quả
Ngữa trông các Đức Như Lai
Khắp cõi hư không
Từ bi tiếp độ.

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát ( 3 lần)
 • Thông Báo
  Đạo Tràng Liên Hữu Tịnh Độ
  Long Trọng Thông Báo:

  Thư Mời Đại Lễ Vu Lan 2017


      

  Tiệc Chay 2017

      

  Trường Việt Ngữ Hương Sen
  Thời gian dự kiến khai giảng lớp học vào đầu tháng 9 năm 2013


       Đạo Tràng Liên Hữu Tịnh Độ.
  Kính nguyện Chư Tôn Đức Tăng Ni lợi sanh đa hạnh.
  Chúc nguyện Chư Phật tử đa sở như cầu.
  Và chúc nguyện thế giới nhân loại được an bình.