Pure Land Buddhist Fellowship Center
Liên Hữu Tịnh Độ
  1455 County Road 137 / Hutto, Texas 78634
Tel: ( 512) 846 - 2348 & ( 512 ) 955- 4800
Email: lienhuutinhdo@yahoo.com & Website: http://lienhuutinhdo.org
 

Phật Thuyết Kinh A Di Ðà
 
Phật Thuyết Kinh A Di Ðà
The Buddha Speaks of Amitabha Sutra


Phật Thuyết Kinh A Di Ðà
Diêu Tần Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch

The Buddha Speaks of Amitabha Sutra
Translated by Tripitaka Master Kumarajiva of Yao Qin
English translation by the Buddhist Text Translation Society

 
 
Tôi nghe như vầy! Một thuở nọ, Đức Phật ở tại nước Xá Vệ, trong vườn Kỳ Thụ Cấp Cô Độc, cùng với đại Tỳ Kheo Tăng, một ngàn hai trăm năm mươi vị, đều là các bậc đại A La Hán, mọi người đều biết đến. Như là Trưởng Lão Xá Lợi Phất, Ma Ha Mục Kiền Liên, Ma Ha Ca Diếp, Ma Ha Ca Chiên Diên, Ma Ha Câu Hy La, Ly Bà Đa, Châu Lợi Bàn Đà Già, Nan Đà, A Nan Đà, La Hầu La, Kiều Phạm Ba Đề, Tân Đầu Lô Phả La Đọa, Ca Lưu Đà Di, Ma Ha Kiếp Tân Na, Bạc Câu La, A Nậu Lâu Đà, và các đại đệ tử khác như vậy; cùng chư Bồ Tát Ma Ha Tát: Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, A Dật Đa Bồ Tát, Càn Đà Ha Đề Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát, và các đại Bồ Tát khác như thế; cùng với Thích Đề Hoàn Nhân, và vô lượng chư thiên đại chúng đồng câu hội.

Thus I have heard. At one time the Buddha dwelt at Sravasti, in the Jeta Grove, in the Garden of the Benefactor of Orphans and the Solitary, together with a gathering of great Bhiksus, twelve hundred fifty in all, all great Arhats whom the assembly knew and recognized. Elders Sariputra, Mahamaudgalyayana, Mahakasyapa, Mahakatyayana, Mahakausthila, Revata, Suddhipanthaka, Nanda, Ananda, Rahula, Gavampati, Pindola Bharadvaja, Kalodayin, Mahakaphina, Vakkula, Aniruddha, and others such as these, all great disciples; together with all the Bodhisattvas, Mahasattvas: Dharma Prince Manjusri, Ajita Bodhisattva, Gandhahastin Bodhisattva, Nityodyukta Bodhisattva, and others such as these, all great Bodhisattvas, and together with Sakra, chief among gods, and the numberless great multitudes from all the heavens.
 
 
Lúc bấy giờ, Phật bảo ngài Trưởng Lão Xá Lợi Phất:

At that time the Buddha told the elder Sariputra,
 
 
"Từ đây về hướng tây, vượt qua mười vạn ức cõi Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc, trong cõi nước ấy có Đức Phật hiệu là A Di Đà, hiện đang thuyết Pháp ở đó. "

"Passing from here through hundreds of thousands of millions of Buddhalands to the West, there is a world called Ultimate Bliss. In this land a Buddha called Amitabha right now teaches the Dharma."
 
 
Này Xá Lợi Phất! Vì sao cõi nước kia tên là Cực Lạc? Chúng sanh trong cõi nước ấy, không có các khổ, chỉ thọ những điều an vui, cho nên gọi là Cực Lạc.
Lại nữa, này Xá Lợi Phất! Cực Lạc quốc độ có bảy lớp lan can, bảy lớp lưới giăng, bảy lớp hàng cây, đều do bốn thứ châu báu bao quanh giáp vòng, cho nên cõi nước đó tên là Cực Lạc.


Sariputra, for what reason is this land called Ultimate Bliss? All living beings of this country endure none of the sufferings, but enjoy every bliss. Therefore it is called Ultimate Bliss.
Moreover, Sariputra, this Land of Ultimate Bliss is everywhere surrounded by seven tiers of railings, seven layers of netting, and seven rows of trees, all formed from the four treasures and for this reason named Ultimate Bliss.
 
 
Lại nữa, này Xá Lợi Phất! Cực Lạc quốc độ có ao bảy báu với nước tám công đức, tràn đầy trong ấy. Đáy ao dùng toàn là cát vàng để trải làm đất. Các bực thềm ở bốn phía đều do vàng, bạc, lưu ly, pha lê hợp thành. Bên trên có những lầu các, cũng do vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mã não, dùng để trang sức.

Trong ao có hoa sen, to lớn như bánh xe, màu xanh tỏa ánh sáng xanh, màu vàng tỏa ánh sáng vàng, màu đỏ tỏa ánh sáng đỏ, màu trắng tỏa ánh sáng trắng, thơm khiết vi diệu.

Này Xá Lợi Phất! Cực Lạc quốc độ thành tựu công đức trang nghiêm như thế!


Moreover, Sariputra, this Land of Ultimate Bliss has pools of the seven jewels, filled with the waters of eight meritorious virtues. The bottom of each pool is pure, spread over with golden sand. On the four sides are stairs of gold, silver, lapis lazuli, and crystal, above are raised pavilions adorned with gold, silver, lapis lazuli, crystal, mother of pearl, red pearls, and carnelian.

In the pools are lotus as large as carriage wheels, green coloured of green light, yellow coloured of yellow light, red coloured of red light, white coloured of white light, subtly, wonderfully, fragrant and pure.

Sariputra, the realization of the Land of Ultimate Bliss is thus meritoriously adorned.
 
 
Lại nữa, này Xá Lợi Phất! Cõi nước Phật kia thường trổi nhạc trời, vàng kim làm đất, ngày đêm sáu thời mưa hoa trời mạn đà la. Chúng sanh trong nước đó, thường vào buổi sáng sớm, lấy những túi vải đựng các thứ hoa vi diệu, đem cúng dường mười vạn ức Phật độ ở phương khác. Khi đến giờ thọ trai, họ liền trở về cõi nước mình, dùng cơm xong rồi đi kinh hành.

Này Xá Lợi Phất! Cực Lạc quốc độ thành tựu công đức trang nghiêm như thế!


Moreover, Sariputra, in that Buddhaland there is always heavenly music and the ground is yellow gold. In the six periods of the day and night a heavenly rain of mandarava flowers falls, and throughout the clear morning, each living being of that land, with sacks full of the myriads of wonderful flowers, makes offerings to the hundreds of thousands of millions of Buddhas of the other directions. At mealtime they return to their own country, and having eaten, they stroll around.

Sariputra, the realization of the Land of Ultimate Bliss is thus meritoriously adorned.
 
 
Lại nữa, này Xá Lợi Phất! Cõi nước đó thường có các loài chim với nhiều màu sắc, xinh đẹp lạ thường như: Bạch hạc, khổng tước, anh vũ, xá lợi, ca lăng tần già, và chim cộng mạng. Những loài chim này, ngày đêm sáu thời, hót lên âm thanh hòa nhã; tiếng ấy diễn sướng: Ngũ Căn, Ngũ Lực, Thất Bồ Đề Phần, Bát Thánh Đạo Phần, và các Pháp như vậy. Khi chúng sanh ở cõi nước đó nghe được thanh âm này, họ thảy đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.

Moreover Sariputra, in this country there are always rare and wonderful vari-coloured birds; white geese, peacocks, parrots, and egret, kalavinkas, and two-headed birds. In the six periods of the day and night the flocks of birds sing forth harmonious and elegant sounds; their clear and joyful sounds proclaim the Five Roots, the Five Powers, the Seven Bodhi Shares, the Eight Sagely Way Shares, and Dharmas such as these. When living beings of this land hear these sounds, they are altogether mindful of the Buddha, mindful of the Dharma, and mindful of the Sangha.
 
 
Này Xá Lợi Phất! Ông chớ cho rằng các loài chim này thật là do tội báo mà sanh ra. Tại sao thế? Vì cõi nước Phật kia không có ba ác đạo.

Sariputra, do not say that these birds are born as retribution for their karmic offences. For what reason? In this Buddhaland there are no three evil ways of rebirth.
 
 
Này Xá Lợi Phất! Ở cõi nước Phật kia, ngay cả tên của ba ác đạo còn không có, hà huống lại có thật. Những loài chim ấy đều do Phật A Di Đà vì muốn cho Pháp âm tuyên lưu mà biến hóa ra như thế.

Sariputra, in this Buddhaland not even the names of the three evil ways exist, how much the less their actuality! Desiring that the Dharma-sound be widely proclaimed, Amitabha Buddha by transformation made this multitude of birds.
 
 
Này Xá Lợi Phất! Ở cõi nước Phật kia, gió thổi nhẹ làm lay động các hàng cây báu và màn lưới báu, phát ra âm thanh vi diệu như trăm ngàn thứ nhạc đồng thời trổi lên. Những ai nghe tiếng ấy rồi đều sẽ tự nhiên sanh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.

Sariputra, in that Buddhaland when the soft wind blows, the rows of jeweled trees and jeweled nets give forth subtle and wonderful sounds, like one hundred thousand kinds of music played at the same time. All those who hear these sounds naturally bring forth in their hearts mindfulness of the Buddha, mindfulness of the Dharma, and mindfulness of the Sangha.
 
 
Này Xá Lợi Phất! Cõi nước Phật kia thành tựu công đức trang nghiêm như thế!

Sariputra, the realization of the Land of Ultimate Bliss is thus meritoriously adorned.
 
 
Này Xá Lợi Phất! Ý ông nghĩ thế nào? Đức Phật đó vì sao hiệu là A Di Đà?
Này Xá Lợi Phất! Đức Phật đó có ánh sáng vô lượng, chiếu khắp cõi nước mười phương, không bị chướng ngại, thế nên hiệu là A Di Đà.


Sariputra, what do you think? Why is this Buddha called Amitabha?
Sariputra, the brilliance of that Buddha's light is measureless, illumining the lands of the ten directions everywhere without obstruction, for this reason he is called Amitabha.
 
 
Lại nữa, này Xá Lợi Phất! Thọ mạng của Đức Phật kia và nhân dân của Ngài dài vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, thế nên gọi là A Di Đà.
Này Xá Lợi Phất! Đức Phật A Di Đà từ khi thành Phật cho đến nay đã được mười kiếp.


Moreover, Sariputra, the life of that Buddha and that of his people extends for measureless, limitless asamkhyeya kalpas; for this reason he is called Amitayus.
And Sariputra, since Amitabha realized Buddhahood ten kalpas have passed.
 
 
Lại nữa, này Xá Lợi Phất! Đức Phật đó có vô lượng vô biên chúng đệ tử Thanh Văn, đều là những vị A La Hán, không thể dùng toán số mà biết được, còn chư Bồ Tát thì cũng nhiều như vậy.

Này Xá Lợi Phất! Cõi nước Phật kia thành tựu công đức trang nghiêm như thế!

Lại nữa, này Xá Lợi Phất! Chúng sanh được sinh về cõi nước Cực Lạc đều là những bậc A Bệ Bạt Trí. Trong đó có nhiều vị là Nhất Sanh Bổ Xứ, số ấy rất đông, không thể dùng toán số mà biết được, chỉ có thể nói là nhiều vô lượng vô biên a tăng kỳ.


Moreover, Sariputra, that Buddha has measureless, limitless Sound-hearer disciples, all Arhats, their number incalculable; thus also is the assembly of Bodhisattvas.

Sariputra, the realization of the Land of Ultimate Bliss is thus meritoriously adorned.

Moreover, Sariputra, those living beings born in the land of the Ultimate Bliss are all Avaivartika. Among them are many who in this very life will dwell in Buddhahood. Their number is extremely many; it is incalculable and only in measureless, limitless Asamkhyeya kalpas could it be spoken.
 
 
Này Xá Lợi Phất! Chúng sanh nào nghe được những điều này nên phát nguyện, nguyện sanh về cõi nước kia. Tại sao thế? Vì sẽ được câu hội một nơi với các bậc thượng thiện nhân.

Này Xá Lợi Phất! Không thể chỉ có chút thiện căn và phước đức nhân duyên mà được sanh về nước kia đâu.


Sariputra, those living beings who hear should vow, 'I wish to be born in that country.' And why? Those who thus attain are all superior and good people, all gathered together in one place.

Sariputra, one cannot have few good roots, blessings, virtues, and causal connections to attain birth in that land.
 
 
Này Xá Lợi Phất! Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe nói về Phật A Di Đà và chấp trì danh hiệu, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc năm sáu ngày, hoặc bảy ngày, nhất tâm không tán loạn. Người ấy đến lúc lâm chung, Đức Phật A Di Đà cùng các Thánh chúng hiện ra ở trước mặt. Khi người này mạng chung, tâm không điên đảo, liền đắc vãng sanh về cõi nước Cực Lạc của Phật A Di Đà.

Này Xá Lợi Phất! Vì Ta thấy được sự lợi ích như thế nên mới nói điều ấy. Nếu có chúng sanh nào nghe được những lời nói đây, nên phát nguyện sanh về cõi nước kia.


Sariputra, if there is a good man or a good woman who hears spoken Amitabha and holds the name, whether for one day, two days, three days, four days, five days, six days, as long as seven days, with one heart unconfused, when this person approaches the end of life, before him will appear Amitabha and all the assembly of Holy Ones. When the end comes, his heart is without inversion. In Amitabha's Land of Ultimate Bliss he will attain rebirth.

Sariputra, because I see this benefit, I speak these words. If living beings hear this spoken they should make the vow, 'I will be born in that land.'
 
 
Này Xá Lợi Phất! Như Ta hôm nay khen ngợi về sự lợi ích không thể nghĩ bàn công đức của Phật A Di Đà, thì ở phương đông cũng có A Súc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật, Hằng hà sa số chư Phật như thế, mỗi vị đều ở cõi nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới mà nói lời thành thật như vầy: 'Tất cả chúng sanh đều nên tin nhận và ngợi khen công đức không thể nghĩ bàn của Kinh được hết thảy chư Phật hộ niệm.'

Này Xá Lợi Phất! Ở thế giới phương nam có Nhật Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn Quang phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tu Di Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật, Hằng hà sa số chư Phật như thế, mỗi vị đều ở cõi nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới mà nói lời thành thật như vầy: 'Tất cả chúng sanh đều nên tin nhận và ngợi khen công đức không thể nghĩ bàn của Kinh được hết thảy chư Phật hộ niệm.'

Này Xá Lợi Phất! Ở thế giới phương tây có Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Tướng Phật, Vô Lượng Tràng Phật, Đại Quang Phật, Đại Minh Phật, Bảo Tướng Phật, Tịnh Quang Phật, Hằng hà sa số chư Phật như thế, mỗi vị đều ở cõi nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới mà nói lời thành thật như vầy: 'Tất cả chúng sanh đều nên tin nhận và ngợi khen công đức không thể nghĩ bàn của Kinh được hết thảy chư Phật hộ niệm.'

Này Xá Lợi Phất! Ở thế giới phương bắc có Diệm Kiên Phật, Tối Thắng Âm Phật, Nan Trở Phật, Nhật Sanh Phật, Võng Minh Phật, Hằng hà sa số chư Phật như thế, mỗi vị đều ở cõi nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới mà nói lời thành thật như vầy: 'Tất cả chúng sanh đều nên tin nhận và ngợi khen công đức không thể nghĩ bàn của Kinh được hết thảy chư Phật hộ niệm.'

Này Xá Lợi Phất! Ở thế giới phương dưới có Sư Tử Phật, Danh Văn Phật, Danh Quang Phật, Đạt Ma Phật, Pháp Tràng Phật, Trì Pháp Phật, Hằng hà sa số chư Phật như thế, mỗi vị đều ở cõi nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới mà nói lời thành thật như vầy: 'Tất cả chúng sanh đều nên tin nhận và ngợi khen công đức không thể nghĩ bàn của Kinh được hết thảy chư Phật hộ niệm.'

Này Xá Lợi Phất! Ở thế giới phương trên có Phạm Âm Phật, Túc Vương Phật, Hương Thượng Phật, Hương Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật, Ta La Thụ Vương Phật, Bảo Hoa Đức Phật, Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật, Như Tu Di Sơn Phật, Hằng hà sa số chư Phật như thế, mỗi vị đều ở cõi nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới mà nói lời thành thật như vầy: 'Tất cả chúng sanh đều nên tin nhận và ngợi khen công đức không thể nghĩ bàn của Kinh được hết thảy chư Phật hộ niệm.'


Sariputra, as I now praise the inconceivable benefit from the merit and virtue of Amitabha, thus in the East are also Aksobya Buddha, Sumeru Appearance Buddha, Great Sumeru Buddha, Sumeru Light Buddha, Wonderful Sound Buddha, all Buddhas such as these, numberless as Ganges sands. In his own country each brings forth the appearance of a vast and long tongue, everywhere covering the Three Thousand Great Thousand Worlds, and speaks the sincere and actual words, 'All you living beings should believe, praise, and hold in reverence the inconceivable merit and virtue of this Sutra of the mindful one of whom all Buddhas are protective.'

Sariputra, in the Southern world are Sun Moon Lamp Buddha, Well-known Light Buddha, Great Blazing Shoulders Buddha, Sumeru Lamp Buddha, Measureless Vigour Buddha, all Buddhas such as these, numberless as Ganges sands. In his own country each brings forth the appearance of a vast and long tongue, everywhere covering the Three Thousand Great Thousand Worlds, and speaks the sincere and actual words, 'All you living beings should believe, praise, and hold in reverence the inconceivable merit and virtue of this Sutra of the mindful one of whom all Buddhas are protective.'

Sariputra, in the Western world are Measureless Life Buddha, Measureless Appearance Buddha, Measureless Curtain Buddha, Great Light Buddha, Great Brightness Buddha, Jeweled Appearance Buddha, Pure Light Buddha, all Buddhas such as these, numberless as Ganges sands. In his own country each brings forth the appearance of a vast and long tongue, everywhere covering the Three Thousand Great Thousand Worlds, and speaks the sincere and actual words, 'All you living beings should believe, praise, and hold in reverence the inconceivable merit and virtue of this Sutra of the mindful one of whom all Buddhas are protective.'

Sariputra, in the Northern world are Blazing Shoulders Buddha, Most Victorious Sound Buddha, Hard To Injure Buddha, Sun Birth Buddha, Net Brightness Buddha, all Buddhas such as these, numberless as Ganges sands. In his own country each brings forth the appearance of a vast and long tongue, everywhere covering the Three Thousand Great Thousand Worlds, and speaks the sincere and actual words, 'All you living beings should believe, praise, and hold in reverence the inconceivable merit and virtue of this Sutra of the mindful one of whom all Buddhas are protective.'

Sariputra, in the world Below are Lion Buddha, Well-known Buddha, Famous Light Buddha, Dharma Buddha, Dharma Curtain Buddha, Dharma Maintaining Buddha, all Buddhas such as these, numberless as Ganges sands. In his own country each brings forth the appearance of a vast and long tongue, everywhere covering the Three Thousand Great Thousand Worlds, and speaks the sincere and actual words, 'All you living beings should believe, praise, and hold in reverence the inconceivable merit and virtue of this Sutra of the mindful one of whom all Buddhas are protective.'

Sariputra, in the world Above are Pure Sound Buddha, King of Past Lives Buddha, Superior Fragrance Buddha, Fragrant Light Buddha, Great Blazing Shoulders Buddha, Vari-coloured Jewels and Flower Adornment Body Buddha, Sala Tree King Buddha, Jeweled Flower Virtue Buddha, Vision of All Meaning Buddha, Such as Mount Sumeru Buddha, all Buddhas such as these, numberless as Ganges sands. In his own country each brings forth the appearance of a vast and long tongue, everywhere covering the Three Thousand Great Thousand Worlds, and speaks the sincere and actual words, 'All you living beings should believe, praise, and hold in reverence the inconceivable merit and virtue of this Sutra of the mindful one of whom all Buddhas are protective.'
 
 
Này Xá Lợi Phất! Ý ông nghĩ thế nào? Tại sao gọi là Kinh được hết thảy chư Phật hộ niệm?

Sariputra, what do you think? Why is it called 'Sutra of the mindful one of whom all Buddhas are protective?'
 
 
Này Xá Lợi Phất! Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào, nghe Kinh này và thọ trì, cùng nghe được danh hiệu của các Đức Phật, thì những thiện nam tử thiện nữ nhân ấy, đều sẽ được tất cả chư Phật hộ niệm và đều được bất thối chuyển nơi đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.
Vì thế, này Xá Lợi Phất! Các ông đều nên tin nhận lời Ta và lời của chư Phật nói.


Sariputra, if a good man or good woman hears this Sutra and holds to it, and hears the names of all these Buddhas, this good man or woman will be the mindful one of whom all Buddhas are protective, and will irreversibly attain to Anuttarasamyaksambodhi.

Therefore, Sariputra, all of you should believe and accept my words and those which all Buddhas speak.
 
 
Này Xá Lợi Phất! Nếu có người đã phát nguyện, đang phát nguyện, sẽ phát nguyện, muốn sanh về cõi nước của Phật A Di Đà, thì những người ấy, hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh về cõi nước kia, đều được bất thối chuyển nơi đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Vì thế, này Xá Lợi Phất! Trong các thiện nam tử thiện nữ nhân, nếu có ai tín thọ, hãy nên phát nguyện sanh về cõi nước kia.


Sariputra, if there are people who have already made the vow, who now make the vow, or who are about to make the vow, 'I desire to be born in Amitabha's country,' these people, whether born in the past, now being born, or to be born in the future, all will irreversibly attain to Anuttarasamyaksambodhi.

Therefore, Sariputra, all good men and good women, if they are among those who have faith, should make the vow, 'I will be born in that country.'
 
 
Này Xá Lợi Phất! Như Ta hôm nay khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của chư Phật, các Đức Phật đó cũng ngợi khen công đức không thể nghĩ bàn của Ta mà nói lời như vầy: 'Thích Ca Mâu Ni Phật đã làm được những việc rất khó và hiếm có, có thể ở cõi Ta Bà, trong đời ngũ trược ác thế: Kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược, đắc quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, và vì các chúng sanh nói Pháp mà tất cả thế gian đều khó tin.'

Sariputra, just as I now praise the inconceivable merit and virtue of all Buddhas, all those Buddhas equally praise my inconceivable merit and virtue saying these words, 'Sakyamuni Buddha can complete extremely rare and difficult deeds. In the Saha land, in the evil time of the five turbidities, in the midst of the kalpa turbidity, the view turbidity, the affliction turbidity, the living beings turbidity, and the life turbidity, he can attain Anuttarasamyaksambodhi and for the sake of living beings, speak this Dharma which in the whole world is hard to believe.'
 
 
Này Xá Lợi Phất! Ông nên biết, Ta ở trong đời ác năm trược, làm những việc khó làm, đắc quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, và vì hết thảy thế gian mà nói Pháp khó tin này, thật là rất khó!"

Sariputra, you should know that I, in the evil time of the five turbidities, practice these difficult deeds, attain Anuttarasamyaksambodhi, and for all the world speak this Dharma, difficult to believe, extremely difficult!"
 
 
Khi Phật thuyết Kinh này xong, ngài Xá Lợi Phật và các Tỳ Kheo, tất cả trời, người, a tu la,... trong thế gian, sau khi nghe Phật nói, đều hoan hỷ tín thọ, đảnh lễ rồi cáo lui.

Phật Thuyết Kinh A Di Ðà

After the Buddha spoke this Sutra, Sariputra and all the Bhiksus, all the gods, men, and asuras, and others from all the worlds, hearing what the Buddha had said, joyously welcomed, faithful accepted, bowed and withdrew.
End of the Buddha speaks of Amitabha sutra.
 
 
  << Back   Next >>
 • Thông Báo
  Đạo Tràng Liên Hữu Tịnh Độ
  Long Trọng Thông Báo:

  Thư Mời Đại Lễ Vu Lan 2017


      

  Tiệc Chay 2017

      

  Trường Việt Ngữ Hương Sen
  Thời gian dự kiến khai giảng lớp học vào đầu tháng 9 năm 2013


       Đạo Tràng Liên Hữu Tịnh Độ.
  Kính nguyện Chư Tôn Đức Tăng Ni lợi sanh đa hạnh.
  Chúc nguyện Chư Phật tử đa sở như cầu.
  Và chúc nguyện thế giới nhân loại được an bình.