Pure Land Buddhist Fellowship Center
Liên Hữu Tịnh Độ
  1455 County Road 137 / Hutto, Texas 78634
Tel: ( 512) 846 - 2348 & ( 512 ) 955- 4800
Email: lienhuutinhdo@yahoo.com & Website: http://lienhuutinhdo.org
 

Liên Tôn Tổ Sư
 
Các Vị Tổ Tịnh Độ
Bấm vào để đọc tiểu xử Bấm vào để đọc tiểu xử Bấm vào để đọc tiểu xử
  Sơ Tổ - Huệ Viễn Đại Sư   Nhị Tổ - Thiện Đạo Đại Sư   Tam Tổ - Thừa Viễn Đại Sư
     
Bấm vào để đọc tiểu xử Bấm vào để đọc tiểu xử Bấm vào để đọc tiểu xử
  Tứ Tổ - Pháp Chiếu Đại Sư   Ngũ Tổ -Thiếu Khang Đại Sư   Lục Tổ -Diên Thọ Đại Sư
 
Bấm vào để đọc tiểu xử Bấm vào để đọc tiểu xử Bấm vào để đọc tiểu xử
  Thất Tổ -Tỉnh Thường Đại Sư   Bát Tổ -Châu Hoằng Đại Sư    Cửu Tổ -Trí Húc Đại Sư
 
Bấm vào để đọc tiểu xử Bấm vào để đọc tiểu xử Bấm vào để đọc tiểu xử
  Thập Tổ -Hành Sách Đại Sư Thập Nhất Tổ -Thật Hiền Đại Sư   Thập Nhị Tổ -Tế Tỉnh Đại Sư
 
Bấm vào để đọc tiểu xử  
Thập Tam Tổ - Ấn Quang Đại Sư  
 
  << Back   Next >>
 • Thông Báo
  Đạo Tràng Liên Hữu Tịnh Độ

  Long Trọng Thông Báo:


  Đại Lể Phật Đản 2017         

  CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG CHIÊM BÁI PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ - NEPAL         

  Trường Việt Ngữ Hương Sen

  Thời gian dự kiến khai giảng lớp học vào đầu tháng 9 năm 2013
         

  Đạo Tràng Liên Hữu Tịnh Độ.
  Kính nguyện Chư Tôn Đức Tăng Ni lợi sanh đa hạnh.
  Chúc nguyện Chư Phật tử đa sở như cầu.
  Và chúc nguyện thế giới nhân loại được an bình.